Všeobecné obchodní podmínky

  Internetového obchodu https://jazykovekrabice.cz

  1. Základní ustanovení

  1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „​obchodní podmínky​”) obchodní společnosti ​Simona Berlakovich, se sídlem Květoslava Mašity 583, 252 31, Všenory, identifikační číslo:​ 17854288, DIČ: CZ8857205588​, (dále jen „​prodávající​“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník​“).

  1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://jazykovekrabice.cz ​(dále „​jen internetový obchod​”) a také upravují smluvní vztah Přenechání věci k užití mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem dle § 2390 89/2012 Sb., občanský zákoník. Bližší informace o smluvním vztahu Přenechání věci k užití jsou uvedeny v bodu 11. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

  1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.

  1.4 Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

  1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na https://jazykovekrabice.cz v Obchodních podmínkách​ s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu znění předchozích. Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dlouhodobé k opětovnému plnění, odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových.

  2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

  2.1​ ​Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě https://jazykovekrabice.cz, není nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

  2.2 Ceny zboží jsou uvedeny​ včetně daně z přidané hodnoty, jeli prodávající plátcem takové daně (DPH) bez poštovného a balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě https://jazykovekrabice.cz

  2.3 Internetový obchod https://jazykovekrabice.cz také obsahuje na specifickém místě informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.

  2.4 Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.

  2.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.

  2.6 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.

  2.7 Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:

  a) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka „Přidat do košíku​”, ​prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě https://jazykovekrabice.cz

  b) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka ​„​Přidat do košíku”,​ ​bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.

  2.8 Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko ​„Potvrďte nákup”. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko „Potvrďte nákup” souhlasí s těmito obchodními podmínkami. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávající políčko.

  2.9 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné.

  2.10 Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového obchodu https://jazykovekrabice.cz, ​kde provedl kupující registraci. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.

  2.11 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.

  2.12 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.

  2.13 Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce.

  2.14 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou).

  2.15 Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod https://jazykovekrabice.cz

  3. Cena

  3.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji prodávající poskytuje přímo v internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby:

  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému:​ Stripe

  • bezhotovostně platební kartou

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1108269057/3030​, vedený u společnosti Airbank.

  3.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  3.3 V případě platby na dobírku nebo v hotovosti, je cena zboží splatná při převzetí nebo ke dni dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.

  3.5 Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. q) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, nebo jinou obdobnou platbu, pokud to nevyžaduje povaha produktu a nedomluví-li se prodávající s kupujícím jinak. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním, nelze považovat jako zálohu.

  3.6 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.

  3.7. Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce a/nebo fyzicky předán při osobním vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího a/nebo zaslán kupujícímu současně se zbožím.

  3.8. Prodávající může využívat systému přizpůsobení ceny osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování dle předem definovaného algoritmu. Pokud je cena přizpůsobena kupujícímu, bude prodávající o této skutečnosti neprodleně kupujícího informovat.

  3.9. V případě že je předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném nosiči, spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. l).

  4. Dodání zboží

  4.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.

  4.2 Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny.

  4.3 Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku zda-li není poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V případě zjištění závad na obalu nebo přímo na zboží, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

  4.4 Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabývá kupující vlastnické právo a veškeré povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.

  4.5 Zboží je kupujícímu dodáno:

  • Ve výdejně zásilek společnosti:​ Zásilkovna, Balíkovna, PPL ParcelShop, výdej je​ zpoplatněn částkou 79 Kč.
  • Osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese: Květoslava Mašity 583 Všenory 252 31

  4.6 ​Osobní odběr není zpoplatněn.

  4.7 Zboží je přepravci předáno obvykle do ​7 ​pracovních dnů.

  4.8 Kupující, který při objednání zboží zvolil formu doručení vyzvednutím na prodejně, je povinen zboží vyzvednout do​ 7​ dnů. Prodávající bude o možnosti vyzvednout zboží osobně informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo telefonickým hovorem.

  4.9 Prodávající prohlašuje, že jím prodávaný digitální obsah, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, zajišťují funkčnost s technickým a programovým vybavením, které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá, aniž je zapotřebí je převést (kompatibilita), nebo s jiným technickým a programovým vybavením, než které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá (interoperabilita), které jsou prodávajícímu známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.

  5. Zákaznický účet

  5.1 Kupující, který provede registraci v internetovém obchodě https://jazykovekrabice.cz, může získat přístup do uživatelského účtu, ze kterého může vytvářet objednávky zboží. V případě že funkcionalita obchodu umožňuje objednávání zboží bez registrace, může kupující objednávat zboží také bez registrace.

  5.2 Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů, je kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou považovány za jediné a správné.

  5.3 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a tyto údaje nesmí kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Provozovatel webu https://jazykovekrabice.cz uchovává přístupové údaje k účtu Kupujícího v šifrované formě.

  5.4 Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

  5.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s provozovatelem webu https://jazykovekrabice.cz.

  5.6 Provozovatel webu https://jazykovekrabice.cz  není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských účtů, to zejména pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy.

  6. Odstoupení od kupní smlouvy

  6.1 Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

  • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
  • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
  • o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
  • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  6.2 Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1, těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, je kupující oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

  6.3 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží).

  6.4 Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

  6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do 14 dnů od přijetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím.

  6.6 Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v původním obalu. Kupující odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

  6.7 Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vrácena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  6.8 Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

  6.9 Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy není kupující povinen tento dárek prodávajícímu vrátit.

  6.10 Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na doručovací adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách a nebo na e-mailovou adresu: simona@jazykovekrabice.cz, popřípadě jiným komunikačním kanálem využívaným prodávajícím. ​Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

  6.11 Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím a uvedeného na konci těchto všeobecných obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od smlouvy je kupujícímu zasílám současně s potvrzením objednávky a je též k dispozici ke stažení samostatně na adrese https://jazykovekrabice.cz

  6.12 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit v několika případech, jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.

  6.13 V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od kupujícího, budou vráceny prodávajícím zpět a to stejným způsobem, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím.

  6.14 Je-li předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném nosiči, končí lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

  6.15 Odstoupí-li kupující od smlouvy a byl-li mu v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu odevzdán hmotný nosič, vydá jej prodávajícímu na jeho žádost a náklady bez zbytečného odkladu. Prodávající může o vydání hmotného nosiče požádat do čtrnácti dnů od ukončení závazku. A zároveň se kupující zdrží užívání dle § 2389o, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  6.16 Kupující nenese žádné náklady na odstoupení od kupní smlouvy, jestliže bylo předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který nebyl dodán na hmotném nosiči a prodávající jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv kupující o to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo prodávající neposkytl kupujícímu potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  6.17 Kupující nemusí uvádět konkrétní důvod odstoupení od kupní smlouvy.

  7. Práva z vadného plnění

  7.1 Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  7.3 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  7.4 Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má kupující právo na kontrolu nebo předvedení funkci výrobku.

  7.5 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

  7.6 Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstranění vady opravou věci
  • odstoupení od smlouvy.

  7.7 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

  • vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,
  • pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,
  • při větším počtu vad (3 a více vad),
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

  7.8 Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

  7.9 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

  7.10 Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

  7.11 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha a druh zboží umožňuje.

  7.12 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace.

  7.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

  8. Mimosoudní řešení sporu

  8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

  8.2 Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 – Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce https://www.coi.cz   a https://www.coi.cz/informace-o-adr/​.

  8.3 Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/ a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/​.

  9. Závěrečná ustanovení

  9.1 Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  9.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.

  9.3 V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

  9.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 30.05.2023.

  10. Reklamační řád

  10.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu https://jazykovekrabice.cz, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím. Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

  10.2 Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě https://jazykovekrabice.cz, když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat. Prodávající/Provozovatel webu https://jazykovekrabice.cz eviduje objednávky Kupujících, též eviduje zaškrtnutí uvedeného pole.

  10.3 Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

  10.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https://jazykovekrabice.cz zejména daňovým dokladem vystaveným prodávajícím.

  10.5 Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace.

  10.6 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

  10.7 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  10.8 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  10.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha zboží umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je:  Simona Berlakovich, Květoslava Mašity 583, Všenory 252 31.

  10.10 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.

  10.11 Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka).

  10.12 Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č. 10.15 těchto podmínek.

  10.13 Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

  10.14 Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 6.6 Obchodních podmínek prodávajícího.

  10.15 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

  10.16 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

  10.17 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

  Tento reklamační řád nabývá účinnosti ​30.05.2023

  Doručovací adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy: ​Simona Berlakovich, Květoslava Mašity 583, Všenory 252 31.

  11.  Přenechání věci k užití jinému

  11.1 Tato část upravuje smluvní vztah Přenechání věci k užití mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem dle § 2390 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  11.2 Smluvní stranou Zapůjčitele se v těchto obchodních podmínkách rozumí obchodní společnost Simona Berlakovich, se sídlem Květoslava Mašity 583, 252 31, Všenory, identifikační číslo:​ 17854288, DIČ: CZ8857205588.

  11.3 Smluvní stranou Vydlužitele se rozumí fyzická osoba nepodnikatel, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

  11.4 Zapůjčitel se zavazuje Vydlužiteli poskytnout plnění ve formě definované v odstavci 12 těchto obchodních podmínek.

  11.5 Vydlužitel se odesláním objednávky dle definice objektu zápůjčky v odstavci 12.1 a 12.2 prostřednictvím internetového obchodu https://jazykovekrabice.cz, zavazuje předanou Zápůjčku Zapůjčiteli uhradit, užívat a vrátit za podmínek a lhůt stanovených níže v této smlouvě.

  11.6 Smluvní strany se dohodli na tom, že zapůjčitel poskytne plnění vydlužiteli nejpozději do 10.            dne následujícího měsíce od odeslání objednávky Vydlužitelem a splněním platebních podmínek uvedených v odstavci 13.

  12. Definice objektu Zápůjčky

  12.1 Definice zápůjčky se týkají smluvního vztahu Přenechání věci k užití jinému mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem a to konkrétně u produktu jejichž povaha je k tomuto uzpůsobena.

  12.2 Na stránkách https://jazykovekrabice.cz je definicí zápůjčky myšlen produkt nebo produkty s názvem “Rotující krabice” a “Hra pro sourozence”.

  12.3 Zapůjčitel je zavázán k poskytnutí zapůjčených předmětů v plném rozsahu, s plnou funkčností, v čistém stavu a řádně zabaleny.

  12.3 Vydlužitel musí zacházet se zapůjčenými věcmi tak, jak je tomu určeno a používat je běžným způsobem. Je výslovně zakázáno dávat si hračky do úst, protože to není jejich původní účel. Všechny hračky musí být používány pod dozorem rodiče nebo jiné zodpovědné osoby. Zvláštní pozornost je třeba věnovat hračkám s malými částmi, které mají na stránce zapůjčitele uvedeno věkové omezení nebo varování před malými součástmi. Před použitím zapůjčeného předmětu je nutné odstranit veškerý balicí materiál.

  12.4 Vydlužitel se zavazuje zacházet se zápůjčkou s přiměřenou péčí a nebude ji záměrně poškozovat. V případě vrácení poškozeného nebo ztraceného předmětu zápůjčky souhlasí Vydlužitel s tím, že mu budou náklady na ztrátu nebo poškození odečteny ze zálohy. Hodnota ztraceného nebo poškozeného předmětu zápůjčky je stanovena na základě maloobchodní ceny. Opotřebovanost zápůjčky se zohledňuje při výpočtu nákladů. Pokud zákazník ztratí část zápůjčky, bude mu účtován přiměřený podíl nákladů.

  12.5 Zápůjčka nebo část zápůjčky podléhá autorskému zákonu 121/2000 Sb., Autorský zákon.

  12.6 Vymahatelnost práv zapůjčitele při porušení Vydlužitelem či jinou pověřenou osobou Vydlužitele dle § 12 – § 17 zákona 121/2000 Sb., Autorský zákon, se řídí Oddílem 5 Ochrana práva autorského podle paragrafu § 40 a § 41 zákona 121/2000 Sb., Autorský zákon.

  13 Cena a způsob úhrady zápůjčky

  13.1 Cena zápůjčky je vždy dle vybraného časového intervalu a předmětu zápůjčky dle definice podle odstavce 12 těchto všeobecných obchodních podmínek.

  13.2 Způsob úhrady ceny zápůjčky je prostřednictvím systému Stripe a pravidelných plateb vždy nejpozději do 25. dne v daném měsíci.

  13.3 V případě výběru Zápůjčky u produktu „rotující krabice“, je nutné uhradit Zapůjčiteli vratnou zálohu 2 000 Kč splatnou při objednání. V případě zápůjčky produktu „Hra pro sourozence“ je k záloze produktu „rotující krabice“ připočítána částka dle příslušného ceníku.

  13.4 Zapůjčitel vrátí Vydlužiteli vratnou zálohu 2 000 Kč a případnou částku v případě zápůjčky produktu „Hra pro sourozence“, pokud se nedohodne se Zapůjčitelem jinak, nejpozději do 14 dnů od převzetí zápůjčky Vydlužitele.

  13.5 Veškeré úhrady ceny za zápůjčku mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem jsou sjednány bez úroků.

  13.6 Zápůjčka je splatná v hotovosti, v sídle Zapůjčitele, bezhotovostně zasláním na účet Zapůjčitele, prostřednictvím on-line platebního systému nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  13.7 Bez písemného souhlasu Zapůjčitele není Vydlužitel oprávněn provést vzájemné započtení jakékoliv své pohledávky oproti Zapůjčiteli a jeho pohledávkám vůči Vydlužiteli.

  14. Závěrečná ustanovení

  14.1 Obě smluvní strany se dohodli na tom, že Vydlužitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností a ze smluvních podmínek se tak vylučují ustanovení §1764 a §1766 zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

   14.2 K provedení jakýchkoliv změn této smlouvy o zápůjčce je nezbytná vzájemná písemná dohoda obou stran.

  14.3 Smluvní strany po přečtení této smlouvy o zápůjčce, prohlašují svůj souhlas s jejím obsahem a zároveň konstatují, že tato smlouva o zápůjčce byla sepsána vážně, jednoznačně, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle.

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 30.05.2023.